בית הדין הצבאי


יחידה צבאית אשר מוסמכת על ידי חוק השיפוט הצבאי והיא הרשות השופטת בצה"ל.
סמכויות הענישה של בית הדין הצבאי כוללים את כל העונשים הקבועים בחוק.
כולל הורדה בדרגה, עונש בו חייל מורד לדרגה נמוכה יותר או נשללת דרגתו בכלל.

בית הדין הצבאי