בית משפט השלום


משמש ערכאה ראשונה במשפט פלילי ואזרחי. במפשט פלילי מוסמך לדון בעבירות שעונשן עד 7 שנות מאסר
ובמשפט אזרחי מוסמך בית משפט השלום לדון בתביעות שסכום התביעה בהן מוגבל.
ערעורים של בית משפט השלום ניתן להגיד לבית משפט המחוזי.בית משפט השלום:
משמש ערכאה ראשונה במשפט פלילי ואזרחי. במפשט פלילי מוסמך לדון בעבירות שעונשן עד 7 שנות מאסר
ובמשפט אזרחי מוסמך בית משפט השלום לדון בתביעות שסכום התביעה בהן מוגבל.
ערעורים של בית משפט השלום ניתן להגיד לבית משפט המחוזי.

בית משפט השלום