רשם החברות אחראי לניהול רישום של כל החברות הרשומות בסינגפור

רשם החברות הינו פקיד ציבור עצמאי הממונה על ידי השר. מוטלת עליהם החובה לנהל מרשם חברות ולעדכן את המרשם.

על הרשם מוטלת גם חובה לנהל רישומים של גופים מסוימים אחרים, הכוללים שותפויות, שותפויות מוגבלות, תוכניות השקעות קיבוציות ונאמנויות יחידות. לרשם יש גם סמכויות מסוימות ביחס לאותם גורמים.

רשם החברות הוא גורם ממשלתי המופקד על ניהול המרשם הציבורי הכולל את כל החברות המאוגדות במדינה. כמו כן, הרשם אחראי על פיקוח על פירוק חברות ומתן הדרכה לנושים ומפרקים.

על מנת למלא את אחריותם, לרשם יש סמכויות לחקור את ענייני החברה, להשתלט על רישומי החברה, למנות מפרקים ולתת הנחיות כיצד לנהוג בהליך הפירוק.

רשם החברות הוא הגוף החשוב ביותר בעולם התאגידים. היא אחראית לניהול רישום של כל החברות המאוגדות בסינגפור.

לרשם שני תפקידים עיקריים:

1) לנהל רישום של כל החברות המאוגדות בסינגפור, ו-2) להבטיח ציות לחוקים המסדירים חברות ומנהלי חברות.

רשם החברות הוא נושא משרה סטטוטורי שמונה על ידי השר האחראי על ניהול חוק החברות, 1963. סמכויות הרשם מופעלות בעיקר ביחס לחברות הרשומות לפי חוק זה ותקנותיו.

הרשם אחראי לנהל פנקס חברות הכולל פרטים באשר לשמותיהן, משרדן הרשום, התאריך והשעה שבהם נרשמו, כל שינוי בפרטים אלו וכל מידע אחר שייקבע.

רשם החברות הוא גוף סטטוטורי במשרד המשפטים ואחראי על רישום החברות בסינגפור.

החברה לפירוק רשם החברות (RoC) הוקמה ב-1 באפריל 2007 תחת משרד האוצר. החברה הוקמה כדי לנהל את הליך הפירוק עבור חברות שהן חדלות פירעון, שאינן מסוגלות לעמוד בהתחייבויותיה או שפורקו בצו בית משפט.

רשם החברות היא חברה עצמאית האחראית לרישום חברות בבריטניה. הוא הוקם על ידי חוק החברות 2006.

רשם החברות היא חברה עצמאית האחראית לרישום חברות בבריטניה. הוא הוקם על ידי חוק החברות 2006.

רשם החברות הוא סוכנות ממשלתית המנהלת את רישום החברות בסינגפור.

החברה לפירוק רשם החברות היא חברה בת האחראית על ניהול הליך הפירוק של חברות שנמחקו על ידי רשם החברות.

רשם החברות (RoC) הוא הסוכנות הממשלתית האחראית לרישום חברות בהודו. ה-RoC גם מסדיר ומפקח על פעילותן של חברות אלו ומספק מידע עליהן לציבור. ה-RoC מנוהל על ידי מועצת המנהלים הממונה על ידי הממשלה המרכזית.

רשם החברות (RoC) הוקם בשנת 1956 על פי חוק החברות, 1956, אשר תוקן מעת לעת. מטרתו העיקרית של חוק זה היא להקנות מערכת לרישום חברות ולהסדרה ובקרה עליהן ככל שיידרשו או מועילות לטובת הציבור.

רשם החברות הוא הגורם הממשלתי האחראי על ניהול רישום של כל החברות הפועלות בארץ.

עיקר אחריותו של הרשם היא לנהל פנקס חברות ולוודא שהן עומדות בתקנות הקבועות בחוק.

כמו כן, חלה על הרשם חובה לרשום כל חברה בפנקס אשר הפסיקה לסחור או בה נפרק.

סעיף זה יעזור לך להבין מה בדיוק עושה רשם חברות, מהי אחריותו וכיצד הוא פועל למילוי חובתו.

רשם החברות (RoC) הוא גוף סטטוטורי המתעד ושומר מידע תאגידי ומנהל את מרשם החברות הציבורי.

ה-RoC הוא הרשם הבלעדי של חברות בסינגפור. היא אחראית לנהל את הרישום של כל החברות שהתאגדו לפי חוק החברות, לרבות אלה שחדלו להתקיים או שרישומן בוטל. ה-RoC מספק גם חיפושי חברה, בדיקות שמות חברה ושירותים אחרים כדי לעזור לעסקים לעמוד בהתחייבויותיהם על פי החוק.

רשם החברות (RoC) היא סוכנות שאחראית על רישום חברות בקניה. הוא גם עוקב ומתעד פירוק או פירוק חברות. ל-RoC יש חברת פירוק המטפלת בהליך של פירוק חברה וחלוקת נכסיה לבעלי המניות.

רשם החברות (RoC) הוקם בחוק פרלמנט בשנת 1965. החוק חייב את הקמתו של רשם, שימונה על ידי הנשיא לפי מינויו של הפרלמנט, ויהיה אחראי על רישום חברות, מעקב והקלטה פירוק או פירוק; קביעה אילו נכסים יחולקו לבעלי המניות; והנפקת תעודות פירוק או ביטול.

רשם החברות הוא סוכנות ממשלתית שאחראית על רישום, פיקוח ופירוק חברות בסינגפור. כמו כן, הסוכנות מפקחת על הליך הפירוק הכולל את ניהול הנכסים, חלוקת התמורה לנושים והליכי פשיטת רגל.

לרשם יש גם תפקיד לוודא שדירקטורי החברה כשירים ותקינים. מנהל החברה חייב להיות בן 18 לפחות, אינו יכול להיות פושט רגל או לא משוחרר פושט רגל ואינו יכול להיות מורשע בעבירה הכרוכה בחוסר יושר או מרמה.