צו קיום צוואה הוא צו בית משפט, המשמש על מנת להבטיח את קיום תנאי הצוואה של אדם

צו קיום צוואה הוא צו בית משפט המשמש לאכיפת הוראות צוואה. ניתן לעשות זאת על ידי מינוי מי לניהול עזבונו של הנפטר או על ידי מינוי מנהל עיזבון. בית המשפט רשאי גם למנות עורך דין לעיזבון.

בית המשפט לא ייתן צו אם הוא סבור כי קיימות דרכים אחרות בהן ניתן לאכוף את הוראות הצוואה, כגון באמצעות ליטיגציה או ניהול עיזבון מטעם יורשים שאינם יכולים לעשות זאת בעצמם.

צו קיום צוואה הינו צו בית משפט המעניק לעורך הצוואה (מי שהיה ממונה על חלוקת הנכסים לפי תנאי הצוואה) רשות לנקוט בצעדים משפטיים לאכיפת צוואה.

על מנת שמנהל עזבון יקבל צו בית משפט, עליו להגיש בקשה לצו קיום צוואה. על הבקשה לכלול:

– הצהרה המזהה כל נכס שטרם נתון להליכים אחרים בבית המשפט ואשר זוהה כשייך לעיזבון;

-הצהרה המזהה כל רכוש שזוהה כשייך לעיזבון אך טרם חולק;

– הצהרה המזהה את כל האנשים הזכאים, לבדם או ביחד עם אדם אחר, או כשוכרים משותפים או שוכרים משותפים, לרכוש שטרם חולק;

– הצהרה המזהה את כל הזכאים, לבדם או ביחד עם אדם אחר, או כשוכרים משותפים או שוכרים משותפים, כמוטבים לפי כל

צו קיום צוואה הוא צו בית משפט אשר מאלץ מישהו לוותר על רכושו למישהו אחר. מי שרוצה את הנכס יכול להגיש את ההזמנה.

סעיף זה דן כיצד להגיש בקשה לצו קיום צוואה ובהליך הכרוך בו.

צו קיום צוואה הוא צו בית משפט האומר כיצד יחולק רכושו של אדם לאחר מותו.

על המגיש את הבקשה להראות כי יש לו זכות להגיש בקשה לצו קיום הצוואה.

בית המשפט יכול לתת את צו קיום הצוואה אם שוכנע כי:

-האדם נפטר והשאיר רכוש ללא עריכת צוואה תקפה;

-המבקש רשאי להגיש בקשה לצו; ו

זה לא יהיה לא צודק לעשות סדר.

השלב הראשון בתהליך הוא הגשת בקשה לצו קיום צוואה. על המבקש לספק הוכחות לדברים הבאים:

1) מות המוריש;

2) כי הצוואה נערכה בפורמליות המתאימות;

3) כי המבקש הוא נהנה לפי הצוואה ויש לו אינטרס לאכיפתה.

בית המשפט רשאי לתת צו הוצאה לפועל לאכיפת צוואה במצבים הבאים:

– הצוואה לא הותקנה או מנהל העיזבון סירב לקיים הוראת הצוואה.

– אין בצוואה שמו של מנהל עיזבון ואי אפשר או בלתי מעשי לקבוע מכל מקור אחר מי זכאי לשמש כמנהל עיזבון.

– מי שהיה זכאי לשמש כמנהל עזבון מסרב, מזניח או אינו כשיר לפעול.

– מי שהיה זכאי לשמש כמנהל עזבון נפטר ללא הסמכה או שמישהו אחר מסרב, מזניח או אינו מסוגל לפעול.

– אם אדם שאינו מנהל עיזבון מסרב, מתרשל או אינו כשיר לפעול ואין קרובי משפחה שנותרו בחיים של המוריש הזכאים על פי דין לשמש כמנהל ולקחת אחריות על העיזבון.

צו קיום צוואה הוא צו בית משפט שנועד לאכוף צוואה. צו בית משפט מסוג זה ניתן כאשר מישהו נפטר ולאדם שנפטר אין צוואה. ניתן להשתמש בצו קיום הצוואה להעברת נכסים מעיזבונו של מי שנפטר למוטבים.

תהליך הגשת בקשה לצו קיום צוואה מתחיל בהגשת בקשה לבית המשפט. על הבקשה לכלול את שמו וכתובתו של המנוח וכן פרטים על מנהל העזבון, המוטבים וכל אדם אחר המעורב בתהליך זה. אם יש סיבוכים, או אם יש אנשים נוספים המעורבים בתהליך זה, ייתכן שיהיה צורך להגיש יותר מבקשה אחת לבתי משפט שונים. המבקש גם צריך לספק הוכחה שיש לו אישור מכל אפוטרופוס חוקי או מנהל עזבון המעורבים בתהליך זה להגיש בקשה לצו אכיפת צוואה בשמו.

בקשה לצו קיום צוואה מוגשת לבית המשפט אם יש מחלוקות או אי הסכמות לגבי חלוקת הנכסים בצוואה. הבקשה נעשית לרוב על ידי מנהל עיזבון או מי שמונה על ידי הנפטר לטפל בעזבונו.

על המבקש לספק ראיות לכך שלא הצליחו לפתור את המחלוקת שלהם עם מוטבים אחרים, וכי הם מיצו את כל האמצעים האחרים ליישוב הסכסוך.

על מנת להגיש בקשה לצו קיום צוואה, על המבקש למסור לבית המשפט:

– עותק של הצוואה.

-הצוואה המקורית או עותק מאושר.

-תצהיר נדר מטעם המבקש נשבע כי אינם פועלים בשיתוף פעולה עם כל אדם אחר המעוניין בעיזבון.

-השמות והכתובות של כל המוטבים והקשר שלהם עם הנפטר.

-שמות וכתובות של מנהלי עיזבון הנקובים בצוואה, או אנשים אחרים שקיבלו סמכות על פי חוק לנהל או לחלק רכוש של עזבונו של המוריש.

בית המשפט רשאי לתת צווים לקיום צוואה או קודציל, או לניהול עיזבון, לפי עתירה של כל אדם המעוניין בעיזבון.

על העותר להראות כי אין סעד הולם אחר.

המבקש מגיש בקשה למתן צו קיום צוואה לבית המשפט שבסמכותו על רכוש המנוח.

בית המשפט ייתן את הצו אם ישכנע כי:

– המבקש זכאי לאכוף את הצוואה.

– מי שנגדו מתבקשת אכיפה סירב או לא עמד בהתחייבויותיו על פי הצוואה.

– יש יסוד סביר להאמין שאם יידרש, הם יוכלו לבצע את ההתחייבויות הללו.

– לא יהיה זה עוול לתת את הצו.

צו קיום צוואה הוא לרוב חלק חשוב בתכנון העיזבון. הוא יכול לשמש את עורך הצוואה כדי לסייע להבטיח שתנאי הצוואה יבוצעו כפי שנכתבו.

על הפונה לצו זה להראות כי יש בו צורך. כמו כן, עליהם להראות כי אינם מעורבים בשום התדיינות משפטית אחרת, כגון תיק גירושין או משמורת ילדים, העלולה לגרום להם לניגוד עניינים בעניין זה.

אם אתה שוקל להגיש בקשה לצו קיום צוואה, עליך לדון תחילה באפשרויות שלך עם עורך דין.