צו קיום צוואה הוא צו בית משפט המאפשר לעורך צוואה להשתלט על רכוש המוריש

המבקש הוא עורך צוואתו של נפטר. למבקש אין קשר עם המנוח למעלה מ-10 שנים ולא ניתן לו צו קיום צוואה.

מתן צו קיום צוואה הינו היבט חשוב בניהול עיזבון הדורש מהלכים פרוצדורליים ניכרים. אם בקשה זו תצליח, היא תאפשר חלוקה מסודרת של נכסים ורכוש למוטבים, וכן תבטיח כי כל חובות שטרם ישולמו.

צו קיום צוואה הוא צו בית משפט המאפשר חלוקת נכסיו של נפטר. צו בית המשפט הוא לחלק רכוש בהתאם לתנאי צוואה.

הבקשה למתן צו קיום צוואה צריכה להכיל את כל המידע הרלוונטי הקשור לאדם שנפטר ולעיזבונו וכן כל מידע רלוונטי אחר אשר עשוי להידרש לבית המשפט. על העתירה להיות חתומה על ידי מנהל עזבון או מנהל, ועליה לכלול גם העתק של כל תעודת פטירה שהונפקה.

בית המשפט רשאי להורות על קיום צוואה.

צו קיום צוואה הוא צו בית משפט לעורך צוואה לבצע את ההוראות בצוואה. הוא משמש בדרך כלל כאשר אין נכסים בעיזבון לכיסוי הוצאות.

ישנם שני סוגי בקשות לצו קיום צוואה:

1) על ידי מנהל עיזבון המבקש צו לפי סעיף 8(1) לחוק צוואות 1837, ו-2) על ידי נושה המבקש צו לפי סעיף 9(1)(ב) לאותו חוק.

ההבדל העיקרי הוא שבעוד מנהל עזבון צריך להראות שיש לו נכסים בעיזבון לכיסוי הוצאות, לנושה אין.

הבקשה למתן צו קיום צוואה היא מסמך שיש להגיש לבית המשפט ומכיל מידע על עזבונו של הנפטר.

זה כולל:

– שמו ומענו של המבקש;

– שמו של הנפטר, כתובתו, תאריך פטירתו ויחסו למבקש;

– הצהרה על המבוקש (כלומר מנהל עזבון המבקש מתן צו קיום צוואה)

– הצהרה האם הצוואה נערכה על פי דין או לא;

– הצהרה האם נפתח עיזבון או לא;

– אם נפתח עיזבון, אזי פירוט כל הרכוש האישי שהגיע לידי מנהל העיזבון עד לאותה נקודת זמן וכל מידע אחר הנוגע לרכוש שקיבל מנהל העיזבון מאז פתיחת העיזבון;

– השמות והכתובות של כל המוטבים הנקובים בכל צוואה שנערכת על ידי אדם שנפטר או קודציל לה, לרבות כל מוטב אשר

צו קיום צוואה הוא צו של בית המשפט לקיים את תנאי הצוואה. בית המשפט יכול לתת את הצו אם שוכנע כי:

1. הצוואה בוצעה כהלכה; ו

2. אם יש מחלוקות לגבי תוקף הצוואה, הן נפתרו.

בקשה זו לצו קיום צוואה תתקבל אם:

-המבקש הודיע לכל מי שעשוי להיות בעל תביעה נגד העיזבון או עניין בו;

-המבקש מסר הודעה לכל המוטבים על פי הצוואה ואין מוטב מתנגד;

-המבקש ערך בירור סביר האם ישנם בעלי עניין בעיזבון או בריבית שאינם ידועים לו (לרבות, ללא הגבלה, ילדים שנולדו לאחר קיום הצוואה);

-אין בעל עניין בעיזבון או בעניין המתנגד למתן בקשה זו בטענה שלא נמסרה לו הודעה על בקשה זו; ו

על מנת ליתן צו קיום צוואה על בית המשפט להיות משוכנע כי הצוואה נערכה על פי דין. לשם כך על בית המשפט לברר האם מי שערך את הצוואה היה בעל כושר עדות בעת עריכתה.

בתי המשפט פיתחו מספר מבחנים על מנת לקבוע את יכולת הצוואה. המבחן הנפוץ ביותר הוא האם זה אפשרי או לא לאדם שיש לו הבנה ברכושו ובענייניו, ויכול לקבל החלטות כיצד יש לחלק את רכושו לאחר מותו.

מתן צו קיום צוואה הוא פנייה לבית המשפט למימוש רצונו של המנוח.

על מנת שיינתן צו קיום צוואה, על האדם נפטר והותיר אחריו צוואה תקפה. כמו כן, על מנהל העזבון או הנציג האישי להגיש בקשה לצוואה לצורך קיום הצוואה וחלוקת רכוש על פי תנאיה.

חשוב שתדעו כמה זמן לוקח לבית משפט להיעתר לבקשה כזו שכן ייתכן שתזדקקו לזמן לסידורים אחרים לפני שניתן יהיה לבצע את רצונו של יקירכם.

בקשה זו מוגשת לבית המשפט על מנת להוכיח כי למבקש יש זכות לקיים את הצוואה.

על המבקש לספק ראיה לכך שהם מוטבים על פי הצוואה או שיש להם אינטרס בביצועה. כמו כן, עליהם לספק ראיות לקשריהם עם המנוח ולידע שלהם על כוונות עדות כלשהן.

כאשר אדם נפטר מבלי שהותיר אחריו צוואה, חל חוק הירושות. המשמעות היא שעיזבון המנוחים יחולק בין בן זוגם וילדיהם בחלקים שווים. אם אין בן זוג או ילד, אז העיזבון עובר להוריהם, סבא וסבתא וכדומה. חוק הירושות אינו מאפשר לתת כל שיקול דעת לגבי הנעשה בעיזבון.

סעיף זה עוסק בבקשה למתן צו קיום צוואה הנעשית בדרך כלל באמצעות פנייה של מנהל עיזבון או מנהל עיזבון המעוניין שבית המשפט יורה על קיום (מילוי) צוואה.

צו קיום צוואה הוא מסמך שמתבקש על ידי עורך הצוואה. זה מסמיך אותם לדאוג לכל עניין עסקי שצריך לעשות. מתן צו קיום הצוואה נעשה לרוב על ידי בית משפט.

מנהל העזבון יכול לבקש צו קיום צוואה בשתי דרכים:

מתן צו קיום צוואה הינו צו של בית המשפט המסמיך את מנהל העיזבון להשתלט על רכושו של נפטר ולחלקם על פי תנאי צוואתו.

על מנת ליתן צו זה, חייבות להיות מספיק ראיות לכך שהנפטר הותיר אחריו צוואה תקפה וכי הם נפטרו. כמו כן על מנהל העיזבון להיות נקוב בצוואה או מונה על ידי בית המשפט או מכוח החוק.