זה פשע לזייף, לשנות או לזייף כל מסמך, בין אם הוא ציבורי או פרטי

זיוף מסמכים הוא פשע חמור בארצות הברית. זוהי עבירה פדרלית לזייף, לזייף או לשנות כל מסמך מתוך כוונה להונות או לפגוע באדם אחר.

זיוף מסמכים דינו מאסר של לא יותר מ-15 שנים ו/או קנס שלא יעלה על 250,000$.

זיוף הוא מעשה של שינוי, יצירה או העמדת פנים של מסמך כוזב, בדרך כלל מתוך כוונה להונות. אדם שמבצע זיוף ידוע בתור זייפן.

לעתים קרובות נעשה שימוש בזיוף בשילוב עם פשעים אחרים כגון גניבת זהות והונאה. זה עשוי להיעשות כדי להעלים ראיות לפשעים אחרים או כדי להימנע מעונש על פשעים אחרים. זיוף יכול להיעשות גם על מנת לנקום באדם אחר על ידי הרס המוניטין והאמינות שלו.

חוק העונשין הוא אוסף של חוקים שנכתבו על ידי הממשלה. החוקים הללו נאכפים על ידי הממשלה כדי להגן על כל אחד בחברה. זיוף מסמכים הוא פשע שבו מישהו משנה מסמך רשמי או יוצר מסמך מזויף מתוך כוונה להונות.

זיוף מסמכים נעשה בדרך כלל מאחת משלוש סיבות:

1) כדי לבצע הונאה,

2) להימנע מהעמדה לדין פלילי, או

3) להשיג הטבות מסוימות שאחרת לא היו עומדות לרשותם.

חוק העונשין סעיף 473 קובע כי "כל אדם אשר מתוך כוונה להונות, עושה, משנה, מזייף או מזייף כל כתב או חפץ מכל סוג שהוא או יוצר או משנה שידור אלקטרוני באופן כוזב, אשם בעבירה ציבורית שדינה מאסר בחוק העונשין. מאסר המדינה למשך 16 חודשים, שנתיים או שלוש שנים. סעיף זה אינו חל על מי שעושה שינוי בכתב לצורך תיקונה".

זיוף מסמכים הוא עבירה שדינה לפי חוק העונשין. החוק מגדיר זיוף כפעולה של עשיית, השלמה, שינוי או אמירה של מסמך כוזב במטרה להונות מישהו ולגרום לו לפעול (או להימנע מלפעול) באופן שאחרת לא היה פועל.

החוק גם קובע כי אין זה חוקי ליצור או לבטא מסמך מזויף בכוונה להונות. לדוגמה, שימוש במסמך כוזב כערובה להלוואה או רכישת סחורה בכסף מזויף הן שתי הדוגמאות לזיוף.

אדם שמבצע זיוף עלול להיות מואשם בעבירה או בעבירה פלילית בהתאם לנסיבות וחומרת מעשיו.

חוק העונשין הוא חוק החוק באזור שיפוט מסוים. זיוף מסמכים בחוק העונשין הוא פעולה של יצירה, חתימה או העברה של מסמך מתוך כוונה להונות אדם אחר.

הונאה בסעיף חוק העונשין מתבצעת כאשר מישהו משנה מסמך במטרה להונות אדם אחר. זה יכול לכלול זיוף חתימות, שינוי תאריכים, שינוי סכומים בצ'קים או חשבוניות ועוד.

עבירת הזיוף היא מעשה של יצירה, השלמת או שינוי כוזב של כתיבה על מנת להראות שהיא נעשתה, הושלמה או שונה על ידי מישהו אחר מלבד האדם שעשה זאת בפועל.

זיוף הוא לרוב עבירה פלילית מכיוון שהוא עושה שימוש בחומרים ובמשאבים של אחר כדי ליצור מסמך כוזב. זיוף משמש גם כמונח משפטי לתיאור מסמכים שנוצרו כך.

חוק העונשין של קליפורניה מגדיר זיוף כמעשה של יצירה, השלמת או שינוי כוזב של מסמך כתוב שאינו אמיתי.

העונש על זיוף הוא מאסר בכלא המחוזי שלא יעלה על שנה אחת.

בחוק העונשין של הרפובליקה של הפיליפינים יש הוראה שמענישה זיוף. הוראה זו מצויה בסעיף 171, סעיף 3. היא קובעת כי "המשנה ביודעין כל מסמך או מכשיר ציבורי שהוצא בסמכות חוקית, מתוך כוונה לגרום נזק, או ביודעו כי הוא עלול לגרום נזק כזה" – עונשו מאסר. לא פחות משש שנים ויום אחד עד 12 שנים ויום אחד. היה בכוונת העבריין להשיג תועלת אישית כלשהי או פעל ברשלנות חמורה, יוגדל העונש בשיעור אחד.

זיוף מסמכים הוא עבירה שדינה על פי חוק. זה נעשה בדרך כלל מתוך כוונה להונות מישהו.

מי שביצע זיוף מסמכים עלול להיות דינו – מאסר לא יותר משנה, או ששווי המסמך המזויף אינו עולה על 950$, דינו – מאסר לא יותר משישה חודשים, או אם שווי המסמך המזויף. מסמך מזויף עולה על 950$, עלול להיות צפוי למאסר של לא יותר משלוש שנים.

זיוף מסמכים הוא ענישה לפי חוק העונשין סעיף 470. קוד זה מגדיר את המעשה כאדם שמבצע, משלים או משנה מסמך כתוב בכזב כדי להונות אדם אחר. זה יכול לכלול זיוף מסמך כתוב במטרה להונות מישהו, לחתום על המסמך המזויף בשמו של אדם אחר, או לשנות מסמך כתוב קיים כדי להונות מישהו.

חוק העונשין קובע כי זיוף הוא מעשה של יצירה, שינוי או שימוש כוזב בכל מסמך בכוונה להונות. החוק מעניש את הזיוף כעבירה פלילית, שעלולה לגרור עונש מאסר של עד שלוש שנים.

אדם מבצע זיוף כאשר הוא או היא ביודעין יוצר, משנה או משתמש בכל מכשיר כתוב על מנת לזייף את הכתב כך שהוא מתיימר להיות מה שהוא לא.

העונש על זיוף הוא מאסר בכלא המדינה לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים.